ACTIC

ADREÇA ON ES REALITZEN ELS EXÀMENS DE L’ACTIC:

XARXANTONI

C/ Calàbria, 66

93 768 78 68

Espai Veïnal – Taller 3

08015 Barcelona

 

Xarx@ntoni és un centre col.laborador del projecte ACTIC, i a les nostres instalacions podràs realitzar els exàmens de capacitació per obtenir aquesta titulació.

Què és l’ACTIC?

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d’avaluació. La sol·licitud i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional.

L’ACTIC es va obrir a la ciutadania (nivells 1 i 2) el novembre de 2009 i es va acabar de desplegar (nivell 3) a final de 2011. Les fites principals del projecte es recullen en el calendari que trobareu enllaçat més avall.

Característiques de l’ACTIC

L’ACTIC abasta no solament els ordinadors personals clàssics, sinó el conjunt d’eines TIC (té en compte, doncs, les tauletes, els telèfons mòbils, els sistemes GPS…).

L’ACTIC avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes concrets (ja sigui maquinari o programari). Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient i el respecte als drets i al treball de les altres persones). Considera les tecnologies de la informació i la comunicació no solament com a tecnologies, sinó també en el vessant de comunicació, informació i societat en xarxa.

L’ACTIC entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.

Objectius

Amb l’ACTIC es pretén:

  • promoure la capacitació digital de la ciutadania per tal d’assolir una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva
  • generalitzar un estàndard en el mercat de treball que afavoreixi l’ocupació i la integració de les empreses i entitats en la dinàmica de la societat de la informació
  • assegurar l’eficàcia de l’ús de les TIC en qualsevol activitat personal, econòmica o social
  • influenciar positivament la qualitat de la formació en TIC.

Referents

  • L’ACTIC es fonamenta en marcs polítics generals com ara l’estratègia de la societat de la informació del Consell Europeu definida l’any 2000 a Lisboa i renovada el 2010, o l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, signat entre la Generalitat de Catalunya i les principals organitzacions patronals i sindicals l’any 2005, i renovat el 2008.
  • L’ACTIC es remet a les directrius de la Unió Europea i l’OCDE sobre l’aprenentatge per competències. En aquest sentit, la competència digital es considera una de les competències bàsiques.

Com s’organitza l’ACTIC?

L’ACTIC va néixer com un projecte interdepartamental i conserva aquest caràcter, que es manifesta en la composició dels seu òrgans col·legiats: el Consell Rector (direcció estratègica) i la Comissió Assessora (assessorament i participació). Hi participen els departaments d’Empresa i Ocupació, d’Ensenyament i de Governació i Relacions Institucionals, el Servei d’Ocupació de Catalunya, l’Institut Català de les Qualificacions Professionals i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

En la Comissió Assessora hi participen també entitats de l’àmbit municipal i agents socials: organitzacions patronals i sindicals, col·legis professionals i entitats vinculades a la formació o al foment de la societat de la informació.

La gestió i l’elaboració de la normativa i corresponen al departament competent en matèria en societat de la informació, que és el d’Empresa i Ocupació, mitjançant la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació com a òrgan de direcció política, i l’Oficina Gestora de l’ACTIC,com a òrgan de gestió tecnicoadministrativa.

L’ACTIC, un producte administratiu

Com a certificació oficial de la Generalitat, l’ACTIC està sotmesa a una normativa (lleis, decret i ordres) que podeu consultar en la secció Documentació de referència d’aquest portal. Aquesta normativa regula els elements substancials de l’acreditació (com ara continguts competencials, criteris d’avaluació, terminis, quotes, requeriments dels centres…) i els procediments administratius que cal seguir per garantir elements com ara el bon funcionament del sistema, l’objectivitat, la igualtat de tracte o els drets de les persones interessades.

ADREÇA ON ES REALITZEN ELS EXÀMENS DE L’ACTIC:

XARXANTONI

C/ Calàbria, 66

93 768 78 68

Espai Veïnal – Taller 3

08015 Barcelona